Olej tamanu - WYPRZEDAŻ 25,90 zł 34,00 zł


Dezodorant - PUR - WYPRZEDAŻ 28,90 zł 37,90 zł

Hydrolat - WERBENA - WYPRZEDAŻ 26,90 zł 39,90 złOrganiczny tusz do rzęs 49,40 zł 54,90 zł

Cień w kredce 30,20 zł 33,50 zł

Kredka do oczu i brwi 23,90 zł 26,50 zł

Kredka do oczu 23,90 zł 26,50 zł


Koszty dostawy

Kontakt

Marki

MASŁO SHEA / KARITE - NIERAFINOWANE 70 G - WYPRZEDAŻ

Masło Shea / Karite - nierafinowane 70 g - WYPRZEDAŻ
  •  
Promocyjna cena w naszym sklepie: 18,00 zł 13,90 zł
szt.
Wysyłka:  dziś / jutro
Dostępność:  od reki dostępny od ręki
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - twarz Regenerujące
Wielkość produktu 70 g
Termin trwałości 30.11.2018

Ma­sło Shea z fran­cu­skie­go zwa­ne tak­że Ka­ri­te (ży­cie) jest po­zy­ski­wa­ne tyl­ko i wy­łącz­nie z tro­pi­kal­nej czę­ści Afry­ki. Jest wy­twa­rza­ne z orze­chów drze­wa Ma­słosza, któ­ry da­je owo­ce do­pie­ro po oko­ło 15 la­tach. Ma­sło Shea za­wie­ra od 7 do 12% sub­stan­cji nie­zmy­dla­ją­cych, co spra­wia, że ła­two prze­ni­ka przez skó­rą, a na­ło­żo­ne na jej po­wierzch­nię po­zwa­la skó­rze od­dy­chać i nie za­ty­ka po­rów. Nie­oce­nio­ne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze przez miesz­kań­ców re­gio­nu, skąd po­cho­dzi, wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przy wszel­kich pro­ble­mach skór­nych. 

Wła­ści­wo­ści ma­sła shea: 

  • sku­tecz­nie wal­czy z roz­stę­pa­mi (szcze­gól­nie po­le­ca­ne dla ko­biet w cią­ży), dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo i ujędr­nia­ją­co,
  • ła­go­dzi po­draż­nie­nia skó­ry, wy­syp­ki, swę­dze­nie
  • in­ten­syw­nie wspo­ma­ga wal­kę z cel­lu­li­tem, li­kwi­du­je prze­bar­wie­nia
  • na­wil­ża, re­ge­ne­ru­je i przy­wra­ca sprę­ży­stość skó­rze, chro­niąc jed­no­cze­śnie za­rów­no przed słoń­cem jak i mro­zem - na­tu­ral­ny filtr UV 6,
  • de­li­kat­ne dla skó­ry po­dat­nej na aler­gie – idealne do pie­lę­gna­cji skó­ry no­wo­rod­ków i star­szych dzie­ci,
  • chro­ni skó­rę w cza­sie ką­pie­li sło­necz­nych – po­le­ca­ne przed i po opa­la­niu, re­ge­ne­ru­je spierzch­nię­te usta,
  • re­ge­ne­ru­jąc skó­rę po­zo­sta­wia na niej ochron­ny płaszcz li­pi­do­wy, przez co po­ma­ga utrzy­mać wil­goć i zmniej­szyć utra­tę wo­dy,
  • za­my­ka szcze­li­ny w struk­tu­rze wło­sa li­kwi­du­jąc ich po­ro­wa­tość
  • za­wie­ra wi­ta­mi­nę F, któ­ra przy­no­si ulgę zmę­czo­nym, na­pię­tym i bo­lą­cym mię­śniom, po­wo­du­jąc ich roz­luź­nie­nie.

Do bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę, za­rów­no pod­czas pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy w tym i de­li­kat­nych oko­lic oczu jak i do ma­sa­żu. Sz­cze­gól­nie przy­jem­nie apli­ku­je się po pod­grza­niu w ko­min­ku aro­ma­te­ra­peu­tycz­nym w po­łą­cze­niu z ulu­bio­nym olej­kiem ete­rycz­nym.

Świet­nie spraw­dza się ja­ko do­da­tek do ką­pie­li a wprost nie­za­stą­pio­ny jest dla Pań w cią­ży do ma­sa­żu za­po­bie­ga­ją­ce­go po­wsta­wa­niu roz­stę­pów.

Składniki: Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter.

 

Szukaj: masło w całym sklepie.

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Idealna pielęgnacja twarzy dla każdej kobiety - kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 81162500, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl