Organic Garlic 58,90 zł

Magnez z B6 34,90 zł

Woman 40+ Multi 157,90 złPomarańczowy peeling do ust 44,00 zł 48,90 zł


Krem pod oczy 134,90 zł 149,90 zł

Mleczko do oczyszczania twarzy 54,00 zł 60,00 złPłyn micelarny do twarzy 53,90 zł 59,90 złKrem na dzień i na noc AOX 125,90 zł 139,90 zł

Koszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJ MORINGA

Olej moringa
Cena w sklepie: 35,90 zł
szt.
Wysyłka:  dziś / jutro
Dostępność:  od reki dostępny od ręki
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - twarz Nawilżające
Rodzaj cery Wszystkie rodzaje cery
Wielkość produktu 30 ml

Mo­rin­ga to drze­wo - skarb i tak też jest na­zy­wa­ne. Wszyst­kie je­go czę­ści wy­ko­rzy­sty­wa­ne są z po­żyt­kiem i tak na przy­kład pro­szek z li­ści Mo­rin­ga ma nie­wia­ry­god­ne wręcz skład, w któ­rym znaj­du­je się: 

 • 10 ra­zy wię­cej wi­ta­mi­na A niż w mar­chew­ce;
 • 12 ra­zy wię­cej wi­ta­mi­na C niż w po­ma­rań­czy;
 • 17 ra­zy wap­nia niż w mle­ku;
 • 15 ra­zy po­ta­su niż w ba­na­nach;
 • 25 ra­zy że­la­za niż w szpi­na­ku;
 • 9 ra­zy biał­ka niż w jo­gur­cie.

Natomiast sam olej , co jest cie­ka­wost­ką, ni­gdy nie jeł­cze­je. Jest na­tu­ral­nym kon­ser­wan­tem i prze­dłu­ża waż­ność ko­sme­ty­ków w któ­rych jest za­sto­so­wa­ny. Bar­dzo sku­tecz­nie za­trzy­mu­je za­pa­chy a to ozna­cza, że świet­nie na­da­je się do ma­sa­żu w po­łą­cze­niu z olejkami ete­rycz­ny­mi, spra­wia­jąc, że ich za­pach obec­ny jest pod­czas ca­łe­go za­bie­gu. To ole­jek wie­lo­za­da­nio­wy i z pew­no­ścią do­ce­nią go wszyst­kie bu­zie z pro­ble­ma­mi, z trą­dzi­kiem ale tak­że te, któ­re wy­ma­ga­ją re­gu­la­cji se­bum i oczysz­cze­nia. Olej Mo­rin­ga ma tak­że dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i przy­śpie­sza­ją­ce go­je­nie.

Wła­ści­wo­ści ole­ju moringa:

 • ha­mu­je pro­ce­sy za­pal­ne
 • dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo
 • wy­ła­pu­je wol­ne rod­ni­ki
 • sty­mu­lu­je po­rost wło­sów
 • od­bu­do­wu­je ko­la­gen
 • za­po­bie­ga wiot­cze­niu skó­ry
 • uła­twia oczysz­cza­nie po­rów
 • sta­bi­li­zu­je wy­dzie­la­nie se­bum
 • na­wil­ża, zmięk­cza i rozświetla ce­rę
 • wspo­ma­ga od­no­wę ko­mór­ko­wą
 • wspo­ma­ga go­je­nie ma­łych ran, si­nia­ków.
Spek­ta­ku­lar­ne efek­ty przy­no­si po­łą­cze­nie ole­ju mo­rin­ga z ole­jem ta­ma­nu pod­czas pie­lę­gna­cji ce­ry trą­dzi­ko­wej.
Lu­bi­my ten ole­jek nie tyl­ko ze wzglę­du na dzia­ła­nie, ale i je­go przy­jem­ną kon­sy­sten­cję, nie­tłu­stą struk­tu­rę i de­li­kat­ny orze­cho­wy za­pach. Po­lu­bią go wszyt­kie ce­ry, któ­rym do tej po­ry słu­żył tak­że jo­jo­ba.

Przed za­sto­so­wa­niem zaleca się spraw­dzić na małej powierzchni in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­j.

Składniki: Mo­rin­ga Ole­ife­ra Se­ed Oil.

 

Idealna pielęgnacja twarzy dla kobiety to kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 62020800, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Olej Tamanu
Olej Tamanu
Posiada sil­ne dzia­ła­nie go­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne, po­moc­ny przy le­cze­niu opryszcz­ki, grzybicy i trądziku, re­ge­ne­ru­je skó­rę su­chą i zmę­czo­ną
Cena: 23,00 zł

Hydrolat z oczaru wirginijskiego
Hydrolat z oczaru wirginijskiego
Wła­ści­wo­ści go­ją­ce i an­ty­sep­tycz­ne tego hydrolatu do­ce­ni każ­da skó­ra trą­dzi­ko­wa i pro­ble­ma­tycz­na
Cena: 18,00 zł

Olejek eteryczny Patchouli
Olejek eteryczny Patchouli
Olejek ma działanie antydepresyjne, bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, stymuluje wydzielanie endorfin
Cena: 40,00 zł

Woda różana - hydrolat 100% naturalny
Woda różana - hydrolat 100% naturalny
Ła­go­dzi po­draż­nie­nia i za­czer­wie­nie­nia, dzia­ła an­ty­bak­te­ryj­nie i an­ty­sep­tycz­nie, przy­wra­ca wła­ści­we pH, wzmac­nia ścian­ki na­czyń kr­wio­no­śnych
Cena: 24,00 zł

Czarne mydło afrykańskie
Czarne mydło afrykańskie
Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, dba o na­wil­że­nie, ła­go­dzi po­draż­nie­nia, ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
Cena: 11,00 zł

Sklep internetowy Shoper.pl