Selen 200ug 86,90 zł























































































Koszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJEK TŁOCZONY NA ZIMNO SŁODKA POMARAŃCZA - WYPRZEDAŻ

Olejek tłoczony na zimno Słodka Pomarańcza - WYPRZEDAŻ
 •  
Sklep - cena promocyjna: 18,00 zł 13,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)

Produkt zalecany:   

 • napięcie, stres, depresja,
 • cera tłusta, mieszana,
 • masaże antycellulitowe,
 • aromaterapia,
 • antybakteryjny,
 • odświeżanie powietrza .

Pięk­ny, in­ten­syw­ny i słod­ko orzeź­wia­ją­cy aro­mat po­ma­rań­czy, to ole­jek tłoczony na zimno ze skórek słodkiej pomarańczy. Dla mi­ło­śni­ków aro­materapii jest nie­odzow­nym kom­pa­nem. Sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w ką­pie­li, do ma­sa­żu, w mie­szan­kach z in­ny­mi ole­ja­mi ba­zo­wy­mi spra­wia, że ole­jek ten jest po­żą­da­nym go­ściem w na­szych do­mach.

Właściwości: 

 • po­pra­wia nastrój i sa­mo­po­czu­cie,
 • ła­go­dzi na­pię­cie ner­wo­we,
 • wzmac­nia kon­cen­tra­cję,
 • wpro­wa­dza w stan ra­do­snej bło­go­ści,
 • de­zyn­fe­ku­je,
 • spraw­dza się przy ma­sa­żach an­ty­cel­lu­li­to­wych.
Za­sto­so­wa­nie kil­ku kro­pel na wo­dę w ko­min­ku aro­ma­te­ra­peu­tycz­nym wpły­nie zna­czą­co na po­pra­wę na­stro­ju i roz­luź­nie­nie spię­tych mię­śni. Po­łą­cze­nie z olej­kiem do ma­sa­żu nie tyl­ko wpły­nie kondycjonująco na skó­rę ale po­bu­dzi ener­ge­tycz­nie. Do­da­nie kil­ku kro­pel do ką­pie­li to tak­że świet­na me­to­da na sko­rzy­sta­nie z do­bro­czyn­nych wła­ści­wo­ści słod­kiej po­ma­rań­czy.

Sposób użycia:  

Ma­saż: za­le­ca­ne sto­so­wa­nie esen­cji pat­cho­uli w po­łą­cze­niu z in­ny­mi bez­za­pa­cho­wy­mi ole­ja­mi (awo­ka­do, kieł­ki psze­ni­cy); 5-10 kro­pli esen­cji pat­cho­uli na każ­de 10 ml ole­ju ba­zo­we­go. 

Ką­piel: na wan­nę wo­dy do­dać 5-7 kro­pli (czas ką­pie­li do 15 mi­nut). 

 

Szukaj: olejek w całym sklepie.

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Kosmetyki naturalne i ekologiczne - idealna aromaterapia dla każdego.

TanaCode: 81143800, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl