Selen 200ug 86,90 zł

Koszty dostawy

Kontakt

Marki

PERFUMY W OLEJKU - BUŃCZUCZNE PIŻMO

Cena w sklepie: 74,90 zł
szt.
Wysyłka:  dziś / jutro
Dostępność:  od reki dostępny od ręki
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Wielkość produktu 30 ml

Buń­czucz­ne piż­mo za­chwy­ca swo­ja bez­kom­pro­mi­so­wą si­łą, to nu­ta zde­cy­do­wa­na, orien­tal­na i nie­zwy­kle prze­ni­kli­wa. Łą­czy w so­bie moc piż­ma ro­ślin­ne­go ze świe­żo­ścią ber­ga­mot­ki i zie­mi­stą nu­tą pat­cho­uli. Zy­sku­je na prze­ni­kli­wo­ści … z cza­se­m… Po na­ło­że­niu na skó­rę nu­ty prze­pla­ta­ją się i łą­czą z na­tu­ral­nym za­pa­chem skó­ry aby za­sko­czyć nie­po­wta­rzal­ną kom­po­zy­cją.

Olej­ku moż­na uży­wać za­miast per­fum i o ile każ­da skó­ra ina­czej przyj­mu­je za­pa­chy o ty­le olej­ki ze wzglę­du na brak al­ko­ho­lu ma­ją ten­den­cje do dłu­go­trwa­łe­go utrzy­my­wa­nia się na skó­rze.

W po­łą­cze­niu z bez­za­pa­cho­wym ole­jem ba­zo­wych, zwłasz­cza po pod­grza­niu, ole­jek spra­wi, ze każ­dy ma­saż sta­nie się nie­za­po­mnia­nym. 

  • bez alkoholu
  • trwały zapach
  • nietestowany na zwierzętach
  • tylko naturalne składniki
  • aplikacja szklaną pipetą.

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość olejku na miej­sca pul­su­ją­ce ( nadgarstki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan).

Składniki: Pru­nus dul­cis (Al­mond) oil, Ci­trus Ber­ga­mia (Ber­ga­mot) Fru­it oil,Po­go­ste­mon Ca­blin (Pat­cho­uli) oil, Cin­na­mo­mum Zey­la­ni­cum (Cin­na­mon) le­af oi

 

Wspaniała pielęgnacja ciała dla kobiety - kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 58015500, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Naturalne perfumy w kremie - NAG CHAMPA
Naturalne perfumy w kremie - NAG CHAMPA
Cie­pły, ka­dzi­dla­ny aro­mat prze­no­si zmy­sły w mi­stycz­ny świat orien­tu
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - APHRODESIA
Naturalne perfumy w kremie - APHRODESIA
Aph­ro­de­sia ku­si wy­ra­fi­no­wa­ną kom­po­zy­cją kwia­tów i ziół, otu­la cia­ło dys­kret­ną a za­ra­zem wy­ra­zi­stą nu­tą za­pa­cho­wą
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - HONEY SUCKLE
Naturalne perfumy w kremie - HONEY SUCKLE
Wi­cio­krzew to świe­ży ener­ge­tycz­ny za­pach, za­rów­no dla Pań i Pa­nów, p raw­dzi­wie spor­to­wa nu­ta dla ak­tyw­nych
Cena: 36,90 zł

Sklep internetowy Shoper.pl