Organic Garlic 58,90 zł

Magnez z B6 34,90 zł

Woman 40+ Multi 157,90 złPomarańczowy peeling do ust 44,00 zł 48,90 zł


Krem pod oczy 134,90 zł 149,90 zł

Mleczko do oczyszczania twarzy 54,00 zł 60,00 złPłyn micelarny do twarzy 53,90 zł 59,90 złKrem na dzień i na noc AOX 125,90 zł 139,90 zł

Koszty dostawy

Kontakt

Marki

PERFUMY W OLEJKU - BUŃCZUCZNE PIŻMO

Cena w naszym sklepie: 74,90 zł
szt.
Wysyłka:  dziś / jutro
Dostępność:  od reki dostępny od ręki
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Wielkość produktu 30 ml

Buń­czucz­ne piż­mo za­chwy­ca swo­ja bez­kom­pro­mi­so­wą si­łą, to nu­ta zde­cy­do­wa­na, orien­tal­na i nie­zwy­kle prze­ni­kli­wa. Łą­czy w so­bie moc piż­ma ro­ślin­ne­go ze świe­żo­ścią ber­ga­mot­ki i zie­mi­stą nu­tą pat­cho­uli. Zy­sku­je na prze­ni­kli­wo­ści … z cza­se­m… Po na­ło­że­niu na skó­rę nu­ty prze­pla­ta­ją się i łą­czą z na­tu­ral­nym za­pa­chem skó­ry aby za­sko­czyć nie­po­wta­rzal­ną kom­po­zy­cją.

Olej­ku moż­na uży­wać za­miast per­fum i o ile każ­da skó­ra ina­czej przyj­mu­je za­pa­chy o ty­le olej­ki ze wzglę­du na brak al­ko­ho­lu ma­ją ten­den­cje do dłu­go­trwa­łe­go utrzy­my­wa­nia się na skó­rze.

W po­łą­cze­niu z bez­za­pa­cho­wym ole­jem ba­zo­wych, zwłasz­cza po pod­grza­niu, ole­jek spra­wi, ze każ­dy ma­saż sta­nie się nie­za­po­mnia­nym. 

  • bez alkoholu
  • trwały zapach
  • nietestowany na zwierzętach
  • tylko naturalne składniki
  • aplikacja szklaną pipetą.

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość olejku na miej­sca pul­su­ją­ce ( nadgarstki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan).

Składniki: Pru­nus dul­cis (Al­mond) oil, Ci­trus Ber­ga­mia (Ber­ga­mot) Fru­it oil,Po­go­ste­mon Ca­blin (Pat­cho­uli) oil, Cin­na­mo­mum Zey­la­ni­cum (Cin­na­mon) le­af oi

 

Kosmetyki naturalne i ekologiczne to wspaniała pielęgnacja ciała dla kobiety.

TanaCode: 58015500, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Naturalne perfumy w kremie - NAG CHAMPA
Naturalne perfumy w kremie - NAG CHAMPA
Cie­pły, ka­dzi­dla­ny aro­mat prze­no­si zmy­sły w mi­stycz­ny świat orien­tu
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - APHRODESIA
Naturalne perfumy w kremie - APHRODESIA
Aph­ro­de­sia ku­si wy­ra­fi­no­wa­ną kom­po­zy­cją kwia­tów i ziół, otu­la cia­ło dys­kret­ną a za­ra­zem wy­ra­zi­stą nu­tą za­pa­cho­wą
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - HONEY SUCKLE
Naturalne perfumy w kremie - HONEY SUCKLE
Wi­cio­krzew to świe­ży ener­ge­tycz­ny za­pach, za­rów­no dla Pań i Pa­nów, p raw­dzi­wie spor­to­wa nu­ta dla ak­tyw­nych
Cena: 36,90 zł

Sklep internetowy Shoper.pl