Organic Garlic 58,90 zł

Magnez z B6 34,90 zł

Woman 40+ Multi 157,90 złPomarańczowy peeling do ust 44,00 zł 48,90 zł


Krem pod oczy 134,90 zł 149,90 zł

Mleczko do oczyszczania twarzy 54,00 zł 60,00 złPłyn micelarny do twarzy 53,90 zł 59,90 złKrem na dzień i na noc AOX 125,90 zł 139,90 zł


Krem tonujący BBB - Natural Fair 148,40 zł 164,90 zł

Krem na noc 40+ 125,90 zł 139,90 zł

Krem na dzień 40+ 125,90 zł 139,90 zł

Mgiełka do układania włosów 40,40 zł 44,90 zł

Balsam po goleniu 67,40 zł 74,90 zł


Koszty dostawy

Kontakt

Marki

PERFUMY W OLEJKU - SWAWOLNY SANDAŁ

Sklep - cena: 74,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Wielkość produktu 30 ml

Swa­wol­ny San­dał to au­tor­ska mie­szan­ka o za­pa­chu, któ­ry znie­wa­la… Naj­pierw wy­raź­nie i in­ten­syw­nie, aby po kil­ku mi­nu­tach od roz­ma­so­wa­nia na skó­rze, wo­kół rozchodzi się za­pach zmy­sło­we­go drze­wa san­da­ło­we­go z lek­ką nu­tą drze­wa ce­dro­we­go i świe­żym ak­cen­tem ge­ra­nium. Po­łą­cze­nie iście uwo­dzi­ciel­skie i zy­sku­ją­ce na zmy­sło­wo­sci z każ­dą ko­lej­na minu­tą.

Olej­ku moż­na uży­wać za­miast per­fum i o ile każ­da skó­ra ina­czej przyj­mu­je za­pa­chy o ty­le olej­ki ze wzglę­du na brak al­ko­ho­lu ma­ją ten­den­cje do dłu­go­trwa­łe­go utrzy­my­wa­nia się na skó­rze.

W po­łą­cze­niu z bez­za­pa­cho­wym ole­jem ba­zo­wych, zwłasz­cza po pod­grza­niu, ole­jek spra­wi, ze każ­dy ma­saż sta­nie się nie­za­po­mnia­nym. 

  • bez alkoholu
  • trwały zapach
  • nietestowany na zwierzętach
  • tylko naturalne składniki
  • aplikacja szklaną pipetą.

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość olejku na miej­sca pul­su­ją­ce ( nadgarstki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan).

Składniki: Pru­nus dul­cis (Al­mond) oil, san­ta­lum Al­bum (san­dal­wo­od) oil, Pe­lar­go­nium gra­ve­olens (ge­ra­nium) oil, Ce­drus Atlan­ti­ca (Ce­dar­wo­od) Bark oil

 

Idealna pielęgnacja ciała dla każdego to kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 58015600, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Naturalne perfumy w kremie - OPIUM
Naturalne perfumy w kremie - OPIUM
Opium to cha­rak­te­ry­stycz­ny, zde­cy­do­wa­ny i głę­bo­ki za­pach. 
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - ORCHIDEE
Naturalne perfumy w kremie - ORCHIDEE
To zde­cy­do­wa­ny, a za­ra­zem ko­bie­cy za­pach, któ­ry za­chwy­ca wy­ra­zi­stą i cie­płą nu­tą
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - ROSE
Naturalne perfumy w kremie - ROSE
Zmy­sło­wy aro­mat ró­ży za­chwy­ci wszyst­kie zwo­len­nicz­ki te­go kul­to­we­go za­pa­chu.
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - JASMINE
Naturalne perfumy w kremie - JASMINE
Po­łą­cze­nie wy­ra­zi­sto­ści za­pachu i sub­tel­no­ści kwia­tu za­do­wo­li za­rów­no zwo­len­ni­ków kla­sy­ki jak i po­szu­ki­wa­czy no­wych do­znań
Cena: 36,90 zł

Sklep internetowy Shoper.pl