Koszty dostawy

Kontakt

Marki

CZARNE MYDŁO AFRYKAŃSKIE

Czarne mydło afrykańskie
Cena w sklepie: 11,00 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 11)
Działanie - ciało Oczyszczające
Wielkość produktu 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 75 g, 80 g, 85 g, 100 g, 130 g, 150 g

To pro­dukt, któ­ry roz­piesz­cza skó­rę. Okre­śle­nie „my­dło” nie od­da­je w peł­ni je­go za­let. TYLKO na­tu­ral­ne skład­ni­ki (olej ko­ko­so­wy, pal­mo­wy, ma­sło shea i strą­ki ka­ka­ow­ca) za­pew­nia­ją ła­god­ną i sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję każ­de­go ro­dza­ju skó­ry w każ­dym wie­ku. To ku­zyn ma­sła shea i ja­ko ro­dzi­na świet­nie uzupeł­niają swo­je wła­ści­wo­ści lecz­ni­czo pie­lę­gna­cyj­ne. Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, spra­wia, że jest nie tyl­ko ko­sme­ty­kiem, ale czę­ścią ży­cia i kul­tu­ry miesz­kań­ców re­gio­nu, z któ­re­go po­cho­dzi - Gha­ny…

WŁAŚCIOWOŚCI i ZALECENIA W STOSOWANIU MYDŁA:

  • pie­lę­gnu­je każ­dy ro­dzaj ce­ry
  • dba o na­wil­że­nie
  • ła­go­dzi po­draż­nie­nia
  • re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum, stąd szcze­gól­nie sprawdza się przy pielęgnacji ce­ry tłu­stej i mie­sza­nej
  • ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
  • oczysz­cza skó­rę gło­wy, dla­te­go sku­tecz­nie wal­czy z łu­pie­żem
  • ze wzglę­du na wy­łącz­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki po­le­ca­ne do de­pi­la­cji
  • do sto­so­wa­nia ja­ko ma­secz­ka na twarz

Su­che my­dło ma po­stać pla­stycz­nej ma­sy, stąd na­wet je­śli się lek­ko po­kru­szy nie jest to wa­dą. My­dło po ze­tknię­ciu z wo­dą, zmie­nia po­stać na bar­dziej jed­no­li­tą i gład­ką. Bar­dzo do­brze się pie­ni. Do my­cia wło­sów za­le­ca się uży­cie sa­mej pia­ny.

Uwaga: przed za­sto­so­wa­niem produktu zaleca się spraw­dzić in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję na małej powierzchni skó­ry na jego działanie.

Składniki: Butyrospermum Parkii Butter; Elaeis Guineensis Oil; Cocos Nucifera Oil; Theobroma Cacao Ash.

 

Szukaj: mydło w całym sklepie.

Kosmetyki naturalne i ekologiczne - najlepsza pielęgnacja ciała dla każdego.

 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl