Koszty dostawy

Kontakt

Marki

NATURALNE PERFUMY W KREMIE - PRECIOUS SANDAL - WYPRZEDAŻ

Sklep - cena: 36,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - ciało Dezodorujące
Wielkość produktu 6 g
Termin trwałości 31.01.2019

San­dał to zmy­sło­wy i cie­pły aro­mat drzew­ny, któ­ry roz­wi­ja się wa­biąc słod­ka­wą głę­bią za­pa­chu. To nu­ta zna­na wszyst­kim ko­ne­se­rom za­pa­chów orien­tal­nych. Je­den z naj­cen­niej­szych w świe­cie olej­ków, do­ce­nio­ny za­rów­no w me­dy­cy­nie chiń­skiej jak i hin­du­skiej Ajur­we­dzie. Kreu­je au­rę mi­sty­cy­zmu. Lu­bia go za­ró­no ko­bie­ty jak i męż­czyź­ni.

PRECIOUS SANDAL - drze­wo san­da­ło­we

 • bez alkoholu
 • na naturalnych wyciągach z roślinych
 • trwały zapach
 • nietestowane na zwierzętach
 • opakowanie pochodzi z recyklingu
 • każde pudełeczko to misterna ręczna praca

Składniki:

 • wy­ciąg z ko­ry drze­wa san­da­ło­we­go
 • ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go ja­ko kon­ser­want
 • ole­jek z kieł­ków psze­nie­cy (wi­ta­mi­na E)
 • eks­trakt z alo­esu
 • wosk psz­cze­li
 • wo­ski ro­ślin­ne

Uni­kal­na for­ma per­fu­mo­wa­nia cia­ła w nie­tu­zin­ko­wym pu­de­łecz­ku z ko­ry she­esham. Ba­zą per­fum są na­tu­ral­ne wo­ski ro­ślin­ne co za­pew­nia ich hi­po­aler­gicz­ność. Dzię­ki za­krę­ca­ne­mu pu­de­łecz­ku per­fumy mo­gą za­wsze to­wa­rzy­szyć nam w to­reb­ce. To nie­co­dzien­ne po­ła­cze­nie ele­gan­cji, funk­cjo­nal­no­ści i bez­piecz­ne­go ko­sme­ty­ku.

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość kre­mu na miej­sca pul­su­ją­ce ( na­gdarst­ki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan)

 

 

 

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Idealna pielęgnacja ciała dla każdego to kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 81168200, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl