Koszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJ MORINGA - WYPRZEDAŻ

Olej moringa - WYPRZEDAŻ
 •  
Promocyjna cena w sklepie: 35,90 zł 23,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - twarz Przeciwzmarszczkowe
Rodzaj cery Wszystkie rodzaje cery
Wielkość produktu 30 ml
Termin trwałości 31.08.2018

Mo­rin­ga to drze­wo - skarb i tak też jest na­zy­wa­ne. Wszyst­kie je­go czę­ści wy­ko­rzy­sty­wa­ne są z po­żyt­kiem i tak na przy­kład pro­szek z li­ści Mo­rin­ga ma nie­wia­ry­god­ne wręcz skład, w któ­rym znaj­du­je się: 

 • 10 ra­zy wię­cej wi­ta­mi­na A niż w mar­chew­ce;
 • 12 ra­zy wię­cej wi­ta­mi­na C niż w po­ma­rań­czy;
 • 17 ra­zy wap­nia niż w mle­ku;
 • 15 ra­zy po­ta­su niż w ba­na­nach;
 • 25 ra­zy że­la­za niż w szpi­na­ku;
 • 9 ra­zy biał­ka niż w jo­gur­cie.

Natomiast sam olej , co jest cie­ka­wost­ką, ni­gdy nie jeł­cze­je. Jest na­tu­ral­nym kon­ser­wan­tem i prze­dłu­ża waż­ność ko­sme­ty­ków w któ­rych jest za­sto­so­wa­ny. Bar­dzo sku­tecz­nie za­trzy­mu­je za­pa­chy a to ozna­cza, że świet­nie na­da­je się do ma­sa­żu w po­łą­cze­niu z olejkami ete­rycz­ny­mi, spra­wia­jąc, że ich za­pach obec­ny jest pod­czas ca­łe­go za­bie­gu. To ole­jek wie­lo­za­da­nio­wy i z pew­no­ścią do­ce­nią go wszyst­kie bu­zie z pro­ble­ma­mi, z trą­dzi­kiem ale tak­że te, któ­re wy­ma­ga­ją re­gu­la­cji se­bum i oczysz­cze­nia. Olej Mo­rin­ga ma tak­że dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i przy­śpie­sza­ją­ce go­je­nie.

Wła­ści­wo­ści ole­ju moringa:

 • ha­mu­je pro­ce­sy za­pal­ne
 • dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo
 • wy­ła­pu­je wol­ne rod­ni­ki
 • sty­mu­lu­je po­rost wło­sów
 • od­bu­do­wu­je ko­la­gen
 • za­po­bie­ga wiot­cze­niu skó­ry
 • uła­twia oczysz­cza­nie po­rów
 • sta­bi­li­zu­je wy­dzie­la­nie se­bum
 • na­wil­ża, zmięk­cza i rozświetla ce­rę
 • wspo­ma­ga od­no­wę ko­mór­ko­wą
 • wspo­ma­ga go­je­nie ma­łych ran, si­nia­ków.
Spek­ta­ku­lar­ne efek­ty przy­no­si po­łą­cze­nie ole­ju mo­rin­ga z ole­jem ta­ma­nu pod­czas pie­lę­gna­cji ce­ry trą­dzi­ko­wej.
Lu­bi­my ten ole­jek nie tyl­ko ze wzglę­du na dzia­ła­nie, ale i je­go przy­jem­ną kon­sy­sten­cję, nie­tłu­stą struk­tu­rę i de­li­kat­ny orze­cho­wy za­pach. Po­lu­bią go wszyt­kie ce­ry, któ­rym do tej po­ry słu­żył tak­że jo­jo­ba.

Przed za­sto­so­wa­niem zaleca się spraw­dzić na małej powierzchni in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­j.

Składniki: Mo­rin­ga Ole­ife­ra Se­ed Oil.

 

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Kosmetyki naturalne i ekologiczne - idealna pielęgnacja twarzy dla pięknej kobiety.

TanaCode: 81137600, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl