Liść Oliwny - WYPRZEDAŻ 46,50 zł 92,90 zł
Koszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJ Z PESTEK MALIN - ROŚLINNY PROTEKTOR - WYPRZEDAŻ

Olej z pestek malin - roślinny protektor - WYPRZEDAŻ
 •  
Promocyjna cena w sklepie: 29,00 zł 21,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - twarz Odżywcze
Rodzaj cery Wszystkie rodzaje cery
Wielkość produktu 50 ml
Termin trwałości 30.06.2017

Produkt zalecany: 

 • skóra sucha, odwodniona,
 • skóra z oznakami zmęczenia,
 • każdy rodzaj cery,
 • zmarszczki,
 • utrata jędrności skóry,
 • zaskórniki,
 • ochrona przed promieniowanie SPF 30-50. 

Olej z pe­stek ma­lin o przy­jem­nym, lek­ko gorz­kim za­pa­chu i zło­to zie­lo­nym ko­lo­rze, za­chwy­ca za­raz po apli­ka­cji na skó­rę, na­da­jąc jej mięk­kość i czy­niąc ja w do­ty­ku ak­sa­mit­ną. Bo­gac­two skład­ni­ków ja­kie za­wie­ra przy­pra­wia o za­wrót gło­wy i to dla­te­go szyb­ko zdo­by­wa so­jusz­ni­ków, wśród za­do­wo­lo­nych z efek­tów użyt­kow­ni­ków. Swo­ją sła­wę przede wszyst­kim za­wdzię­cza wła­ści­wo­ściom ochron­nym. To olej po­sia­da­ją­cy sil­ne fil­try, na po­zio­mie SPF 30-50, chro­nią­ce przed dzia­ła­niem szko­dli­we­go pro­mie­nio­wa­nia. Za­wie­ra du­żą ilość NNKT, a po­nad to jest sil­nym an­ty­ok­sy­dan­tem. Ch­ro­ni skó­rę przed prze­bar­wie­nia­mi po­wsta­ły­mi w wy­ni­ku nadmier­nej eks­po­zy­cji na słoń­ce. Lek­ka kon­sy­sten­cja i ła­twe wch­ła­nia­nie czy­ni go przy­jem­nym w co­dzien­nej pie­le­gna­cji każ­de­go ty­pu skó­ry.

Wła­ści­wo­ści ole­ju z pestek malin:

 • na­tu­ral­ny filtr SPF 30-50,
 • re­ge­ne­ru­je mi­kro uszko­dze­nia skó­ry,
 • po­bu­dza re­ge­ne­ra­cję na­błon­ków,
 • wy­so­kie stę­że­nie prze­ciw­u­tle­nia­czy,
 • kon­dy­cjo­nu­je skó­rę,
 • ochro­na DNA,
 • prze­ciw­za­pal­ny,
 • za­po­bie­ga za­czo­po­wa­niu ujść gru­czo­łów ło­jo­wych,
 • ha­mu­je pro­duk­cję me­la­ni­ny,
 • bo­ga­te źró­dło wi­ta­mi­ny E,
 • chro­ni skó­rę przed utra­tą wo­dy.

Ole­jek na­kła­dać bez­po­śred­nio na skó­rę w nie­wiel­kiej ilo­ści de­li­kat­nie wma­so­wu­jąc. Dla wiel­bi­cie­lek ko­sme­ty­ków wła­snej pro­duk­cji, to nie­oce­nio­ny skład­nik, któ­ry mię­dzy in­ny­mi prze­dłu­ża tr­wa­łość pro­duk­tów.

Przed za­sto­so­wa­niem zaleca się spraw­dzić na małej powierzchni in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­j.

Składniki: RUBUS IDAEUS SEED OIL.

 

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Najlepsza pielęgnacja twarzy dla każdego to kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 81124700, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl