Kolagen Extra 66,90 zł


Slimawake 55,90 zł

Slimasleep 47,90 złTemperówka 17,50 zł

Organic Garlic - WYPRZEDAŻ 44,90 zł 58,90 zł
Glinka zielona - WYPRZEDAŻ 20,90 zł 25,90 zł


Koszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJEK ETERYCZNY PATCHOULI

Olejek eteryczny Patchouli
Cena w sklepie: 40,00 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Wielkość produktu 15 ml

Produkt zalecany:   

 • afrodyzjak,
 • aromaterapia,
 • masaż,
 • kąpiel,
 • repelent (odstrasza owady),
 • zapach Bohemy,
 • składnik drogich perfum (utrwalacz zapachu). 

Na­tu­ral­ny ole­jek PATCHOULI jest zna­nym od wie­ków w me­dy­cy­nie Wscho­du pa­na­ceum. Sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie upla­so­wa­ło go wy­so­ko w hie­rar­chii olej­ków te­ra­peu­tycz­nych. Je­go głę­bo­ki, zmy­sło­wy aro­mat z cierp­ką nu­tą drzew­no-zio­ło­wą zjed­nu­je so­bie zwo­len­ni­ków za­pa­chów ni­szo­wych i wy­ra­zi­stych. Na wscho­dzie wy­ko­rzy­sty­wa­ny jest ja­ko afro­dy­zjak do aro­matyzowania po­ście­li, a je­go wła­ści­wo­ści sku­tecz­nie zapobiegają roz­prze­strze­nia­niu się in­fek­cji.

Właściwości: 

 • an­ty­de­pre­sant (aro­ma­te­ra­pia - ką­piel, in­ha­la­cja)
 • an­ty­ok­sy­dant (zwal­cza wol­ne rod­ni­ki),
 • bak­te­rio­bój­czy,
 • prze­ciw­grzy­bi­czy, prze­ciw­za­pal­ny,
 • ni­szo­wy aromat per­fum,
 • wspo­ma­ga le­cze­nie sta­nów za­pal­nych skó­ry,
 • po­pra­wia na­strój,
 • sty­mu­lu­je wy­dzie­la­nie en­dor­fin.

Sposób użycia:  

Ma­saż: za­le­ca­ne sto­so­wa­nie esen­cji pat­cho­uli w po­łą­cze­niu z in­ny­mi bez­za­pa­cho­wy­mi ole­ja­mi (awo­ka­do, kieł­ki psze­ni­cy); 5-10 kro­pli esen­cji pat­cho­uli na każ­de 10 ml ole­ju ba­zo­we­go. 

Ką­piel: na wan­nę wo­dy do­dać 5-7 kro­pli (czas ką­pie­li do 15 mi­nut). 

In­ha­la­cje: 1-2 kro­ple olej­ku do­dać do na­czy­nia z go­rą­cą wo­dą, na­kryć gło­wę ręcz­ni­kiem i wdy­chać z za­mknię­ty­mi ocza­mi 2-5 mi­nut.

Krem Pat­cho­ulo­wy: 20 gram ma­sła shea utrzeć w mo­ździe­rzu z esencją Pat­cho­uli (5-10 kro­pli) uży­wać ja­ko bal­sam do cia­ła, jak rów­nież ja­ko na­tu­ral­ne per­fumy w kre­mie.

Do­da­ny ja­ko za­mien­nik pły­nu do płu­ka­nia w pral­ce, świet­nie spraw­dza się ja­ko de­zyn­fek­cja po­ście­li i bie­li­zny! (w tym ce­lu wy­star­czy kil­ka kro­pli)

 

Szukaj: olejek w całym sklepie.

Kosmetyki naturalne - fantastyczna aromaterapia dla każdego.

TanaCode: 70008700, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Glinka Rhassoul
Glinka Rhassoul
Ła­god­nie usu­wa i ab­sor­bu­je za­nie­czysz­cze­nia, li­kwi­du­je nadmiar se­bum, wspo­ma­ga po­zby­wa­nie się za­skór­ni­ków
Cena: 16,00 zł

Hydrolat z oczaru wirginijskiego
Hydrolat z oczaru wirginijskiego
Wła­ści­wo­ści go­ją­ce i an­ty­sep­tycz­ne tego hydrolatu do­ce­ni każ­da skó­ra trą­dzi­ko­wa i pro­ble­ma­tycz­na
Cena: 18,90 zł

Olej Tamanu
Olej Tamanu
Posiada sil­ne dzia­ła­nie go­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne, po­moc­ny przy le­cze­niu opryszcz­ki, grzybicy i trądziku, re­ge­ne­ru­je skó­rę su­chą i zmę­czo­ną
Cena: 23,00 zł

Czarne mydło afrykańskie
Czarne mydło afrykańskie
Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, dba o na­wil­że­nie, ła­go­dzi po­draż­nie­nia, ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
Cena: 11,00 zł

Sklep internetowy Shoper.pl