Sezamki kokosowe BIO EKO 1,80 zł 2,00 złMusli jagodowe BIO EKO 8,70 zł 9,70 zł

Musli czekoladowe BIO EKO 8,00 zł 8,90 zł
Koszty dostawy

Kontakt

Marki

PERFUMY W OLEJKU - SWAWOLNY SANDAŁ

Nasz sklep - cena: 74,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Wielkość produktu 30 ml

Swa­wol­ny San­dał to au­tor­ska mie­szan­ka o za­pa­chu, któ­ry znie­wa­la… Naj­pierw wy­raź­nie i in­ten­syw­nie, aby po kil­ku mi­nu­tach od roz­ma­so­wa­nia na skó­rze, wo­kół rozchodzi się za­pach zmy­sło­we­go drze­wa san­da­ło­we­go z lek­ką nu­tą drze­wa ce­dro­we­go i świe­żym ak­cen­tem ge­ra­nium. Po­łą­cze­nie iście uwo­dzi­ciel­skie i zy­sku­ją­ce na zmy­sło­wo­sci z każ­dą ko­lej­na minu­tą.

Olej­ku moż­na uży­wać za­miast per­fum i o ile każ­da skó­ra ina­czej przyj­mu­je za­pa­chy o ty­le olej­ki ze wzglę­du na brak al­ko­ho­lu ma­ją ten­den­cje do dłu­go­trwa­łe­go utrzy­my­wa­nia się na skó­rze.

W po­łą­cze­niu z bez­za­pa­cho­wym ole­jem ba­zo­wych, zwłasz­cza po pod­grza­niu, ole­jek spra­wi, ze każ­dy ma­saż sta­nie się nie­za­po­mnia­nym. 

  • bez alkoholu
  • trwały zapach
  • nietestowany na zwierzętach
  • tylko naturalne składniki
  • aplikacja szklaną pipetą.

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość olejku na miej­sca pul­su­ją­ce ( nadgarstki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan).

Składniki: Pru­nus dul­cis (Al­mond) oil, san­ta­lum Al­bum (san­dal­wo­od) oil, Pe­lar­go­nium gra­ve­olens (ge­ra­nium) oil, Ce­drus Atlan­ti­ca (Ce­dar­wo­od) Bark oil

 

Kosmetyki naturalne - fantastyczna pielęgnacja ciała dla każdego.

TanaCode: 58015600, EAN: 5903271414000
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Naturalne perfumy w kremie - OPIUM
Naturalne perfumy w kremie - OPIUM
Opium to cha­rak­te­ry­stycz­ny, zde­cy­do­wa­ny i głę­bo­ki za­pach. 
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - ORCHIDEE
Naturalne perfumy w kremie - ORCHIDEE
To zde­cy­do­wa­ny, a za­ra­zem ko­bie­cy za­pach, któ­ry za­chwy­ca wy­ra­zi­stą i cie­płą nu­tą
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - ROSE
Naturalne perfumy w kremie - ROSE
Zmy­sło­wy aro­mat ró­ży za­chwy­ci wszyst­kie zwo­len­nicz­ki te­go kul­to­we­go za­pa­chu.
Cena: 36,90 zł

Naturalne perfumy w kremie - JASMINE
Naturalne perfumy w kremie - JASMINE
Po­łą­cze­nie wy­ra­zi­sto­ści za­pachu i sub­tel­no­ści kwia­tu za­do­wo­li za­rów­no zwo­len­ni­ków kla­sy­ki jak i po­szu­ki­wa­czy no­wych do­znań
Cena: 36,90 zł

Sklep internetowy Shoper.pl